1386/05/23

             به مناسبت هشتم مارچ

                    اهدا به تمام زنان ستم دیده جهان

 

 

  باید آماده شد

 

 

ای رفـــــته در اعـماق تباهــی

ای سوخته در میان سه  دوزخ 

                                  هــزار جنگ

پایمال رقص تعصب و تحــــقیر

                                  انــــــارکلی

دیـــوار جــبر جــور

بر قامـتت که ریخت

اقــلیم رقـم خـورد و

                    رفـــــتی به یــــادگار

اینک ترا به گونه ی امــروز

مشتی بـه اشتیــاق هـــــوس 

                          بـــا کـــلاه زور

                             حـــراج کـرده اند

جمعی به گونه های تو

                             با تیره فکـر شان

                                       شلاق می کـشند

ای ببر خفته در شب انبوه نا بکار

تعظیم تکمه پیچ زمان را بکن بکن  

آتش بزن حجاب شرانگیز کــهنه را

بشکــــــن بهــــانه را

قـــربانی زمـــانه تـوای تــــو

خــــــاموشی

               وای  

                       چــــــــرا ؟

واماندگان وحشی مگر رام می شود ؟

اینجـــــــا

این بُِِغــــــچه هـــــای  گـــند و دروغ

وز حلقه های گیس شما دار می تـنند

بر گــرد خـــاک من  

بر پـــای لـنگ تان

بر گـــردن برادرکانــی فــقـیر مان

اینجـــــــا

تـوان زنـدگـی را"مصلحت" بکٌـشت

اینجــــــا

ســـگان بی هــنر  و کاسبـــان زرد *

ویـــرانگـــران خـــــادی جهــــــادی

           "تطهیر" می شوند 

                    جنایت "معاف عام"

 

پـــــٌر دردمـــندتـــرین زنــان

                  سرزمــــــــــین مـــــــن

دست مــــرا فشرده تـر از قبـــل

                              قــــبضه کـــن  

اینجــــــا

نیــــاز مــاست که عصیـــان می شـود

بــــاید شعـــــلــه شـــــد

بـاید برای پـرچـم انسـان ستـاره شـد

بــــاید آمــــــاده شـــــــد

 

* اشاره به حرف معروف مردم کابل است که "هشت سگ تان را بگیرید و گاو ما را بدهید" ومنظور از کاسبان زرد اربابان شان است ؛ سگان بی هنر را قصداَ علاوه کردم چون سگ حیوان با پاس است نمی خواهم هیچ حیوانی با این جانیان مخرب مقایسه گردد.