X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
1396/07/17

 

گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری

دانی که رسیدن هنر گام زمان است
از راه مرو سایه که آن گوهر مقصود

گنجی است که اندر قدم راهروان است.

                                     سایه 

             من مرد رهم   

من مرد رهم،سوخته ای "دیری" و "دوری"

دانـــــم که "رسیدن هنرگام" گــــــــراز است

این کــــــج مدار پای مــــــرا بسته به زنجــیر

در پشت زمــــــان گاو جنایت یکه تـــاز است

آنــــــــــــــانکه زمان از کف ما ساده ربـودند

کشـــــتند همگان را و کنون در تب آز اسـت

در اوج ستــــم "جامــــعه باز" فـریب یـست

گـــــفتند چـرند اُدبـــــــا " محــرم راز" است

با مـن به مـــدارا سخن از عشق نگــو بس

تسریع زمــــــــــان خالق انسان تـراز اسـت

من مرد رهم، فــــکر من اندیشه خـورشیــد

می تابم به هر سو که مرا دست نیاز اســت

آبــــــــاد شــود خــانه ی آزادگـــی و عشـق

آگاهی اگــــر مشت شود قــــابل نـــــاز است

طرد گشته ز هر کـوچه ی انسان و عــدالـت

ای "پیر غزل "پای ببوس عمر دراز است!!

فـــــرزند گل، از مصلحت  روز نیــــــــــاموز

درها همه گــــــر بسته شوند پنجره باز است

با تیــغ سخــــن شعر تُــــــرا شـــق زده آژن

افشـــــای رذالت به شما جمله جـــواز است.