1396/05/05

تحول

در این دنیای دهشتزا

در این لحظات آدمکُش

محبت در سرای عشق پژمرده   

و همت جایگاهش را

             به ثروت داد.

زمین میکفد ازغم غصه ی غربت

تحرک نیست

و انسان منتظر صف بسته بهر مرگ.

در این بازار مردمخوار

رسالت، پر پرواز است به سوی

                                       بیکرانِ "تحولِ کیفی"              

اصالت چیست ؟

وطن را

زندگی

      آزادگی را دوست باید داشت

و تخم عشق باید کاشت

و تخم عشق باید کاشت.


    م.آژن

     2 اسد 1396