1396/03/13

شما ای خلق!

ــــــــــــــــــ


شما ای خلق

که سوگ زندگی را در بغل دارید

بسیج گردید و برخیزید

و هر روشن‌نما دلال اغیار را                       

که با هر ذره ای از سرنوشت تان

لگد کوبیده در چند برُهه‌ی پر خون

به سان رهزنان «ثور خون‌آشام«

به چار دروازه‌ی کابل آویزید

که خشکد تخم «بُش«

               و «هیتلر« و «سیاف«

و روید در بهار

آزادگی و زندگی یکسان.


 

 م. آژن

۱۱ جوزا ۱۳۹۶