1396/01/24

عـــهــد


در شبی اعدام آزادی

بسته بودم عهد

با تن خورشید و خاک پای مردم

تا زمین را لاله افشانم

                ز خون دل

تا جنایت را بخشکانم

                    به تیر رزم

زندگی آزاد گردد

شاد گردد

چون شب مهتاب

گرچه عمرم رفت و

                  امیالم نرویید از زمین داغ

اما

 عهد من برجاست

راه من همچون خروش زندگی

                  پیوسته با دریاست.


                        م.آژن

                           ۱۱حمل ۱۳۹۶