1394/07/16

            می‌‌شود

تمــــــــــام دوزخیــان گر زنند فریاد با همت 

بهشــــــت آرزوهـــــا می‌شـــود آباد با همت

به شرط آنکه آوازم دوصد مشت را گره سازد

زمیــن  و زنـدگی هم می‌شــــود آزاد با همت