X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
1393/04/31

زمین را عشق باید کاشت!


زمین را شخم خواهم زد

سراسر هرزگی را

         هر وجب ویران خواهم کرد


زمین را شخم خواهم زد

درون درز دلهایش

فغان زندگی

            آزادگی را کشت خواهم کرد


تمام کشتمندان  را

بجای تخم های زرد

که بار آورد عقامت را  

نهال عشق خواهم  داد


زمین را از رگ ریشم (1)

و از جویبارِ خونین رفیقانم

و اشکی ریخته ای صدها هزار مادر

سراسر شاد و  

          هم سیراب خواهم کرد

که در فردا

به جای هر زمستانی

                         بهاران را

بجای هر خسی و خاری

                 سرود ناب یاران را

تبار بی حصار لالهزاران را

فشارد در بغل

                آوارگانِ غزه و کابل

زمین بهر همه

                  آباد و    

                            از یوغ ستم آزاد

                                          دوباره  باز

                                                  وطن گردد.

زمین را از حقارت

                از جنایت

                           پاک باید کرد

زمین را عشق باید کاشت!


                        م . آژن . کابل 

    

 ----------------------------------------------------------------------

1- ریش - زخم وجراحت