X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
1392/07/14

 

فریاد خون!


زندگان را کشتند

زندگانی را نفرت کاشتند

بر لوح ِهر گذری غمزده ای   

که سراسر خون است

و به فریاد دلش

            آسمان می گرید

بنوشتند؛

"قهرمانان جهاد".

فقر ویرانگر کابل را

               کتمان کنید

ولی با این تن دریده ی هر کوچه و باغ  

که به تاراج شما ناخلفان

          خشمگین میخندد

چی توانی کردن ؟

دستی خونین شما

که به افسوس دروغ

جان فرزند وطن می گیرد

باید از شانه ی خمیده ی روز

زود کوتاه گردد.

  

    آژن- کابل

               قوس 1391