1389/06/26

 

من دردم!

من دردم

پیچیده به فریادم

تا اوج زمان آمده ام اکنون

سنگین تر از سنگم

دلگیر ز نیرنگم

از آب و هوا تنگم

آماده به هر جنگم

چنگی بزنید شورمن آواز است

از تهمت نامردمکان یاران

من فرفره می سازم

از چک چک اندوه دلت باران

من بادیه می سازم

هرچند که نفرین شده ای بادم

ویران شده ای دست دوصد "خادم"

من شادم

برکوه و کمر و دره و دریا نیز

فریادم

هر چند که شاهپر مرا حادثه بشکسته

هر چند که دستان مرا بار ستم بسته

چون آیینه دلبازم

من عاشق پروازم

می سازم

از زخم صدای همگان شعری

از حرمت تاراج شدگان رازی

برگردن اهریمن زنجیری

از تار تنم سازی

جانم بده آوازی

وانگه شوم  آغازی

تا باز دمد تغییر

وارنه شود تقدیر

از ثروت آزادی

 وین د‍‍ژ شود تسخیر

دستی بکشید بر دل من راز است

هر لمحه مرا عشق تو دمسازاست

برخیز که برخیزم

با عشق درآمیزم

 گرخانه شود آباد

اندیشه شود آزاد

من خون خدا ریزم

این نقطه ی آغاز است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

می خیزد

            با هیبت من

                       همت باران نیز

می خیزد

با اشک شما

             ارتش یاران نیز

میروید

      از خون خیابان به بیابان نیز

شهزاده ی آزادی

"ناهید"و "ندا" پیداست

در گوشه ی هر وادی

می جوید

      یک حنجره

      یک پیمان

در کوچه ی ناهموار

یعنی که "ملالی" وار

ایستاده برزم جانا  

تا باز دمد خورشید

وین نعره درین کُره چه تکتاز است

   

من دردم

پیچیده به فریادم

انسانم

سازنده ی دورانم

باید که بپا خیزم

برخیزم و  بستیزم

من عاشق اندیشه ی پروازم

چنگی بزنید شور من آواز است

دستی بکشید دردل من راز است.

12ثور 1389

کابل