1386/06/18

 

         آنان که حقیقت را نمی دانند نادان اند و آنان که حقیقت

           را میدانند و انکار می کنند تبهکار اند   

                                                         برتولت برشت

 

      وقاحت"سرخ"

 

    من از جنایت هولناک شب نمی ترسم

    و از حـسادت دنیای بی‌کـرانه‌ی پـول

    و از خـــدای دروغ

                      ابــتذال غـــــول آســــا

    و از تـــرنم گــرگان میــان گله میش

 

    من از تـــلاوت آرام روز می تــرسم

    همین که بردل مـن سنگ شک میکوبـد

    بیا ســاده بگیریم زندکی سرد است

‌‌‌    خروش‌‌‌ ِ خفته  دگرباره بر نمی خیزد

    ز زخـــم جنگل انسان بهـار نمیروید

    و مشت بــاور دیروزیان کــهنه شده

 

    نگــو نگــو که آزرده جــان ِ بیـــدارم

    و من که با غم خود ذره دزه مشمارم

    سکوت اذیت بی انتهای وجدان است

 

    من از شقیقه‌ی بی‌خوی درد می‌ترســم

    و از وقــاحت سرخ گــونه های زردینه

    چــــرا که میـــدانند

    چــــرا که میخوانند  

    که این رذالت محض است

    و آن حــقیقت تــــــــــــــام

 

                              7/7/2007