1386/05/23

 

جـــــــــــــــــــــــــــــــرگـــــــه

 

تا زمین خونین است

 

تا همین آش و همین کاسه ی زهرآگین است

 

تا همین کهنه گر و کهنه خر دیرین است

 

نتوان امن گرفت

 

                عشق نوشت

 

                                    دوستی کرد .

                                                                                 

                                                                              ۱۰/۸/۲۰۰۷